Reklamačný poriadok

Všeobecné USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. V znení neskorších zmien a doplnkov) a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č.634 / 1992 Zb.,, § 13,19, ďalej len "Zákon ") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len" tovar ") u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len" Reklamácie ").

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ (predávajúci).

Predávajúci je obchodná spoločnosť MATRACE MARKET s.r.o. so sídlom Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina; IČ: 51973324, DIČ: 2120922342, zapísaná v obchodným registri, ktorá pri uzatváraní plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný prezrieť obal tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že je transportný obal poškodený, má kupujúci právo Tovar neprevziať. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí Tovar, je nutné bezodkladne nahlásiť, najneskôr však do 3 dní. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Žiadosť o reklamácii Kupujúci oznamuje e-mailom. Tá musí mať typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady, doklad o úhrade, vyplnený reklamačný protokol, pomôže aj zaslanie fotodokumentácie. Predávajúci zákazníkovi odovzdá čo najskôr informácie o ďalšom postupe pre vybavenie reklamácie. Súčasťou informácie je adresa, na ktorú je potrebné zaslať Tovar, popis závady a kópiu dokladu o kúpe.

V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je zákazník povinný buď tovar zabaliť do originálneho obalu, alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná. Náklady na doručenie tovaru určeného k reklamácii predávajúcemu nesie kupujúci.

ZÁRUČNÝ LIST

Ako záručný list slúži daňový doklad (faktúra), ktorá obsahuje údaje vyžadované pre záručný list. Záručný list musí ďalej obsahovať obchodné meno Predávajúceho, IČO a miesto podnikania.

ZÁNIK ZÁRUKY A Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, používaním Tovar v rozpore s odporúčaním výrobcu, alebo používa Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami uvedenými v dokumentácii k Tovaru. Nárok na záruku zaniká aj úpravou, alebo iným nedovoleným zásahom do Výrobku neoprávnenou osobou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti v predajni spoločnosti.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava, ďalej na

bežné opotrebenie tovaru (žmolkovaniu poťahu matraca a čiastočné zmeny tvrdosti použitých materiálov.)

Vady spôsobené nevhodným skladovaním, údržbou alebo nesprávnym používaním tovaru.

Malé odchýlky poťahových látok vo farebnom tóne proti vzorky látky.

Preležaniu, ktoré nepresahuje 13% z celkovej výšky matraca podľa STN 91 1004.

 

Matrac na reklamáciu neprijímame znečistené, zrolované, musí byť riadne zabalené v igelite tak, aby nedošlo prepravou k zašpineniu alebo poškodeniu reklamovaného tovaru.

U penových matracov sú povolené nasledovné zmeny:

a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.15%

b) zmena tvrdosti po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.40%

Výrobná tolerancia matracov je +/- 1% u dĺžky a šírky a +/- 8% u výšky matraca.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy neupravené v reklamačnom poriadku riadia sa občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak tieto právne predpisy upravujú podmienky zmluvného vzťahu výhodnejšie pre spotrebiteľov ako reklamačný poriadok, platia príslušné zákonné ustanovenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 07. 2016

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ PROTOKOL (PDF)

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ PROTOKOL (DOCX)