Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovenia

a) Objednávka je prijatá automaticky - informačný e-mail b) Záväzné potvrdenie objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho (uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári) do druhého pracovného dňa odo dňa doručenia riadne vykonanej a platnej objednávky. c) Predávajúci bude následne informovať kupujúceho o odoslaní tovaru zo skladu formou e-mailovej správy.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od dňa vykonania objednávky, a to bez udania dôvodu. K takémuto zrušenie uskutočnenej objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko (sídlo) kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Ak bola kúpna cena uskutočnenej objednávky už zaplatená, predávajúci zašle túto kúpnu cenu späť kupujúcemu do 14 pracovných dní odo dňa zrušenia objednávky. V súlade s §1832 Občianskeho zákonníka upozorňuje predávajúci kupujúceho, že predávajúci nenesie náklady spojené s vrátením tovaru.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM

V prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru, prípadne údaje na webových stránkach sú nesprávne alebo nepresné má predávajúci právo zrušiť potvrdenú objednávku do 24 hodín od dňa potvrdenia objednávky. V takom prípade predávajúci kupujúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu a oznámi kupujúcemu zrušenie potvrdenej objednávky. V prípade, že bola uhradená časť alebo celá kúpna cena vyplývajúca z objednávky, bude táto kúpna cena, prípadne jej časť vrátená späť spôsobom, na ktorom sa obe strany dohodnú.

DODANIE TOVARU

Objednaný tovar si vyzdvihne kupujúci na odbernom mieste v Prahe alebo bude zaslané prostredníctvom dopravcu na uvedené meno a adresu objednávateľa alebo bude zavezení zamestnancom predávajúceho. Podrobné možnosti a podmienky dodania tovaru sú uvedené v sekcii Doprava a platba. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať dopravcovi objednaný tovar najneskôr do14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na skladeě, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 14 pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

PLATBA

- na dobierku s navýšením kúpnej ceny osobne

- platba prevodom vopred - možnosť uhradenie objednávky na základe vystavenej zálohovej faktúry online bankovým príkazom. Platobné podmienky a možnosti dodania sú popísané v sekcii Doprava a platba.

REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne závažnými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 zákona c. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka). Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný radov predávajúceho. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Tovar má právo  kupujúci vrátiť do  14 dní od prevzatia nepoužitý a bezpečne zabalený. Matrac je potrebné bezpečne zabaliť  a zaslať ho na adresu : 835 TOPTRANS ŽILINA, Na stanicu 24 (príjazd cez ulicu Štrkova 44), 010 01 Žilina a označiť tovar štítkom s názvom príjemcu, t.j. vratka pre  Matrace Market sk. Je nutné zaslať predávajúcemu vyplnený formulár (PDF, DOCX) o vrátení tovaru do emailu a informovať ho o vrátení.

Záruka sa nevzťahuje na:

- vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava, ďalej na

- bežné opotrebenie tovaru (žmolkovaniu poťahu matraca a čiastočné zmeny tvrdosti použitých materiálov.)

Vady spôsobené nevhodným skladovaním, údržbou alebo nesprávnym používaním tovaru.

Malé odchýlky poťahových látok vo farebnom tóne proti vzorky látky.

Preležaniu, ktoré nepresahuje 13% z celkovej výšky matraca podľa STN 91 1004.

 

Matrac na reklamáciu neprijímame znečistené, zrolované, musí byť riadne zabalené v igelite tak, aby nedošlo prepravou k zašpineniu alebo poškodeniu reklamovaného tovaru.

U penových matracov sú povolené nasledovné zmeny:

a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.15%

b) zmena tvrdosti po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.40%

Výrobná tolerancia matracov je +/- 1% u dĺžky a šírky a +/- 8% u výšky matraca.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Matrace Market s.r.o. IČO: 51973324 so sídlom Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.


III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenie a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.


IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby

Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu

Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu

Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky

Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.